تخفیفات

تذکرات:

·     تخفیف شهریه به دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشند، حتی در صورت دارا بودن شرایط آئین نامه تعلق نخواهد گرفت. لذا جهت مشخص شدن استضعاف مالی می بایستی مستندات لازم در خصوص درآمد دانشجو یا سرپرست وی به همراه فرم درخواست تخفیف به امور دانشجویی ارائه گردد.

·     تخفیف شهریه (به استثناء دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت) فقط برای نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی بوده و برای نیمسال تابستان تخفیف شهریه امکان پذیر نمی باشد.

الف- زمان درخواست تخفیف شهریه دانشجویی:

·         در نیمسال اول هر سال تحصیلی: از پانزدهم مهرماه لغایت پانزدهم آبان ماه

·         در نیمسال دوم هر سال تحصیلی: از پانزدهم اسفند ماه لغایت پانزدهم اردیبهشت ماه

ب – نحوه اقدام جهت دریافت تخفیف دانشجویی:

·         تکمیل فرم درخواست تخفیف در امور دانشجویی مطابق زمان اعلام شده

·         ارائه مدارک مورد نیاز

ج- مواردی که موجب تخفیف دانشجویی می گردد:

·         تخفیف شهریه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی:

همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان تمام و قت، اعضای هیئت علمی، بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدارس آزاد (سما) که در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل می باشند.

·         تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری (پس از اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد):

            ۱- آزمون سراسری کارشناسی پیوسته:

مجموعه

مقطع پذیرش

۵۰ درصد تخفیف شهریه در طول تحصیل

۲۵ درصد تخفیف شهریه در طول تحصیلی

فنی و مهندسی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

کشاورزی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

علوم انسانی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

زبان های خارجی

کارشناسی

نفرات اول تا پانزدهم

نفرات شانزدهم تا سی ام

هنر

کارشناسی

نفرات اول تا دهم

نفرات یازدهم تا بیستم

             ۲- آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته:

تعداد شرکت کنندگان حاضر در جلسه آزمون

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

۵۰۰-۱۰۰ نفر

۱۵ درصد

۱۰ درصد

۵ درصد

۱۰۰۰-۵۰۰ نفر

۲۵ درصد

۱۵ درصد

۱۰ درصد

بیشتر از ۱۰۰۰ نفر

۵۰ درصد

۲۵ درصد

۱۵ درصد

·         تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی با احراز شرایط ذیل:

مقطع تحصیلی

تعداد واحد درسی اخذ شده در نیمسال مربوط

میزان نمره و میانگین در نیمسال مربوط

ملاحظات

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۱۵ واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از ۱۲ نداشته باشد و میانگین نمرات در رشته های فنی و مهندسی ۱۶، علوم پایه و کشاورزی ۱۷ و علوم انسانی و هنر ۱۸ کمتر نباشد

بدون احتساب دروس پیشنیاز و جبرانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۸ واحد و بالاتر

در هیچ درسی نمره کمتر از ۱۴ نداشته باشد و میانگین نمرات در رشته های فنی و مهندسی ۱۵، علوم پایه و کشاورزی ۱۶ و علوم انسانی و هنر ۱۷ کمتر نباشد

 

مقطع تحصیلی

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

۱۰ درصد

۵ درصد

۵ درصد

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۱۰ درصد

۵ درصد

۵ درصد

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۰ درصد

۵ درصد

۵ درصد

·        تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی:

دانشجویانی که در طول مدت تحصیل، در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، مسابقات کشوری، تورنمنت های بین المللی (اعم از مسابقات آسیایی، جهانی و چند کشور) به مدال دست یابند پس از تائید فدراسیون مربوطه، اعلام میزان تخفیف توسط اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت تکمیل فرم تعهد همکاری مستمر با اداره تربیت بدنی واحد، از تخفیف شهریه ورزشی بهره مند خواهند شد.

·         تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم و نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری:

           ۱- جدول تخفیف شهریه دانشجویان حافظ برجسته قرآن کریم:

سطح مسابقات یا جشنواره ها

مقطع حفظ و ترجمه فارسی

امتیازهای اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

سراسری دانشگاه آزاد- منطقه ای

۱۰ جزء

۱۰درصد

ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

۱۵ جزء

۱۰درصد

۲۰ جزء

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

۲۵ جزء

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

۳۰ جزء

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاههای دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه

۱۰ جزء

۱۰درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

۱۵ جزء

۱۰درصد

۲۰ جزء

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

۲۵ جزء

۲۰درصد

۱۵درصد

۱۰درصد

۳۰ جزء

۲۵درصد

۲۰درصد

۱۵درصد

مسابقات بین المللی

۱۵ جزء

۲۰درصد

۱۵درصد

۱۰درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

۲۰ جزء

۲۰درصد

۱۵درصد

۱۰درصد

۲۵ جزء

۲۵درصد

۲۰درصد

۱۵درصد

۳۰ جزء

۳۰درصد

۲۵درصد

۲۰درصد

                 ۲- جدول تخفیف شهریه دانشجویان قاری برجسته قرآن کریم:

سطح مسابقات یا جشنواره ها

امتیازهای اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

سراسری آموزشی قرآن و عترت- منطقه ای

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاههای دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه

۲۰درصد

۱۵درصد

۱۰درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

مسابقات بین المللی

۳۰درصد

۲۵درصد

۲۰درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

 

·         تخفیف شهریه دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی و هنری:

سطوح مسابقات

امتیازهای اعطایی به ترتیب رشته

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

منطقه ای

۱۵درصد

۱۰درصد

۵درصد

تائید دبیرخانه منطقه ۳

کشوری

۲۰درصد

۱۵درصد

۱۰درصد

معاونت فرهنگی سازمان مرکزی

تذکر: تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی و هنری فقط برای یک نیمسال تحصیلی انجام می پذیرد.

·         تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دارای عناوین علمی:

          ۱- جدول تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان:

نوع فعالیت

میزان تخفیف

مدارک لازم

ارائه طرح های تحقیقاتی مفید

۵درصد

تائید رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

ترجمه، تالیف و گردآوری کتاب

۱۰درصد

رتبه اول مسابقات علمی و جشنواره های رسمی کشوری (اعم از عضو باشگاه و یا غیر عضو باشگاه)

۱۵درصد

          ۲- جدول تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی:

عنوان

رتبه

مدارک لازم

اول

دوم

سوم

آسیایی

۲۵درصد

۲۰درصد

۱۵درصد

تائید معاونت پژوهشی سازمان مرکزی

جهانی

۳۰درصد

۲۵درصد

۲۰درصد

 

·         تخفیف شهریه دانشجویان دارای بیماری های خاص:

دانشجویان دارای بیماری های صعب العلاج مانند تالاسمی، دیالیزی، هموفیلی، انواع سرطان، دیابت، ام. اس و بیماران پیوندی (کلیه، کبد، قلب و …) با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه مدارک لازم پس از تأیید اداره کل امور رفاه سازمان مرکزی، مشمول تخفیف خواهند شد.

 

·         تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند:

تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی دارند:

جهت کمک و رفاه حال خانوده هایی که هم زمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و توان پرداخت شهریه را بصورت کامل ندارند، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان، پس از تائید کمیته در صورتی که درآن نیمسال مشروط نباشد به هریک ازدانشجویان درصدی از کل شهریه ثابت و متغییر تخفیف داده می شود.

 

تبصره ۱:منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ظوابط برای کلیه ترم های تحصیلی قابل اعمال است.

 

مدارک لازم جهت تخفیف :

  • اصل و تصویر صفحات شناسنامه دانشجو ودیگر دانشجویان خانواده
  • اصل وتصویر شناسنامه پدر
  • گرفتن فرم تخفیف از حوزه مالی و تکمیل نمودن آن
  • گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دیگر خانواده

 

 

·         تخفیف دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت:

دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه مدارک لازم پس از تصویب کمیته تخفیف، مشمول تخفیف خواهند شد.

 

 

تذکرات:

·     در صورتی که دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشد، بالاترین میزان تخفیف ملاک پرداخت است

·     دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی مشمول دریافت تخفیف می شوند، تخفیف مقرر بر اساس شهریه همان نیمسال در هنگام تسویه به حساب بستانکاری دانشجو منظور می گردد.