شماره حساب

شماره حساب آموزشکده فنی و حرفه ای سما لنگرود:

۰۱۰۷۴۵۶۲۴۵۰۰۰ بانک ملی – بنام آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد لنگرود