کارکنان

حوزه اداری و مالی:

هاتفیحبیبه هاتفی کوشالشاهی

کارشناس حسابداری و جمع دار اموال

مسئول امور کارگزینی کارکنان و هیئت علمی و امور فرهنگی سما

حوزه آموزشی و پژوهشی:

علیرضاعلیرضا نبی زاده ملاطی

کارشناس برنامه ریزی و خدمات آموزشی و امتحانات

مسئول حوزه پژوهش و  مسئول فناوری آمار و  اطلاعات

حوزه دانشجویی:

GOODSمحمد ملک آراء

کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلان و رفاهی و مشمولین